Αγία Τέχνη

Γάμα στο ζήτα

και πες σε μι

δέλτα του λάμδα

και ανατροπή