Μίλα μου

είμαι χωρίς μιλιά

χρόνια βουβός αντικρίζω

τις συσκευές να φορτίζονται·


μίλα μου